Мурджанова

Правомощия

При изпълнение на своята дейност Частен съдебен изпълнител Людмила Муржанова има следните правомощия:

 • да проучва имуществото на длъжника

 • да прави справки

 • да набавя документи, книжа и др.

 • да определя начина на изпълнение

 • да бъде пазач на описаното имущество

 • да връчва съдебни призовки и книжа

 • да бъде управител на обезпеченото имущество

 • да посредничи за спогодба между страните

 • да бъде депозитар

 • да предаде заложеното имущество по реда на чл. 414 от ГПК, както и да го продаде по реда на ГПК или Закона за особените залози по възлагане от пристъпилия към изпълнение заложен кредитор

 • да събира публични и общински вземания по възлагане от органите компетентни да установяват такива вземания

 • да събира вземания на физически и юридически лица

 • да налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства

 • да предаде вещи

Като член на Камарата на Частните съдебни изпълнители, Людмила Мурджанова гарантира на своите клиенти спазване на законите на Република България, етичните норми и професионалната тайна.